Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van VC Patrick, gevestigd te Kerkveldsweg Oost 26, 6101NN Echt, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40176482, hierna te noemen, ‘de vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan: secretaris@vcpatrick.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·        Voornaam

·        Achternaam

·        Adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

·        NeVoBo

·        Sportlink

         
         

Administratie

·        Voornaam

·        Achternaam

·        Adres

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

·        Bankgegevens

·        Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·        Penningmeester

·        Kascontrole commissie

         
         

Samenstellen team, teambuilding, wedstrijdplanning

·        Voornaam

·        Achternaam

·        Adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

·        Lidmaatschapsnummer

·        Team

·        Rol

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Trainers en coaches

         
         

Behandeling van kwestie door de vertrouwenscommissie

·        Voornaam

·        Achternaam

·        Adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

·        Lidmaatschapsnummer

·        Team

·        Rol

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of maximaal 6 maanden na einde afhandeling kwestie door vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

         
         

Versturen digitale berichten

·        Voornaam

·        Achternaam

·        E-mailadres

·        Geboortedatum

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools

         
         

Versturen/doorsturen van berichten van derden, waaronder sponsoren

·        Voornaam

·        Achternaam

·        E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·        Sponsoren

·        Andere verenigingen

         
         

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

·        Cookies

·        IP gegevens

·        Eventuele gebruikersnaam

·        Tijdstip opvragen digitale informatie

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

·        Websitebeheerder

·        Analytics tools

         
         

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·        Voornaam

·        Achternaam

·        Adres

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

·        Geboortedatum

·        Teaminformatie

·         

Toestemming

Zolang als de toestemming niet ingetrokken is.

·        NVT

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites- en welke pagina’s- door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw Browser.

Facebook
Als op de site knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de vereniging  te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich al minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Wij hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, of de vereniging wilt verzoeken toe inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: secretaris@vcpatrick.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een versie van de privacyverklaring geschikt om te printen en bewaren klikt u hier.