Reglement betreffende lidmaatschap V.C. Patrick.

 1. Het lidmaatschap van de vereniging gaat in de eerste maand volgend op de datum van aanmelding. 
  Aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier en inlevering hiervan bij de trainer.
 2. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is leeftijdsafhankelijk. Een overzicht treft u in de bijlage aan. Bepalend voor de hoogte van de contributie is de leeftijd op 1 september. De contributie wordt in twee delen geïnd.
  Leden die het lidmaatschap tussentijds opzeggen, dienen de contributie voor het gehele seizoen te voldoen. Opzeggen dient plaats te vinden vóór 15 september.
 3. V.C. Patrick gaat er van uit dat leden die meetrainen met NeVoBo teams ook deelnemen aan de NeVoBo competitie.
 4. In verband met de geautomatiseerde ledenadministratie, geschiedt de betaling via een automatische incasso.
  In geval van verwaarlozing van de contributiebetaling, zal het bestuur kunnen overgaan tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen.
 5. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, of per e-mail, te worden medegedeeld aan de secretaris.
 6. Het reglement is (een nadere detaillering van en) een aanvulling op de statuten, in te zien bij de secretaris van VC Patrick.

Namens het bestuur.

Voor een versie van het reglement geschikt om te printen en bewaren klikt u hier.